Referat fra årsmøde 2018

Referat fra årsmøde 2018 i Nordfyns Hjortelaug tirsdag d. 13. marts, afholdt på Havrehedskolen.

 

Pkt. 1: De ca. 50 fremmødte blev budt velkommen af næstformand Allan Ulriksen ( AU) der samtidig kunne oplyse at formand Rasmus Larsen var fraflyttet området og derfor havde meddelt at han udtrådte af Styregruppen.

 

Pkt. 2: Valg af Ordstyrer, Leif Thyrested blev som vanligt enstemmigt valgt.

 

Pkt. 3: Beretning, i formandens forfald blev denne forestået af AU.

Der havde i det seneste år været enkelte problemdyr.

Frigørelseskorpset havde været i aktion 2-3 gange og med succes.

Der havde været et positivt og frugtbart samarbejde med Nordfyns kommune, der var flere steder i kommunen opsat skiltning ved farlige passager, rabatter på problemsteder var blevet slået hyppigere.

”Vores egne” refleks skilte havde været opsat med godt resultat.

Alt i alt var det styregruppens opfattelse at der havde været en nedgang i påkørsler.

I det forløbende år havde der, som mange bekendt, været en del/ meget avis skriverier vedrørende bl.a. døde dyr på og omkring Æbelø.

Der havde været afholdt møde mellem Styregrupper og Jacob Palsgaard fra Åge V. Jensen Fonden og uagtet der mellem disse parter var en større uenighed havde mødet været både konstruktivt og frugtbart og det blev også besluttet, at dette fælles møde skulle gentages i år 2018.

Repræsentanter for de fynske Hjortelaug havde haft møder med Hjorte Vildt Gruppen Fyn ( HVGF). Sammensætningen af organisationer der er repræsenteret i HVGF kan læses på deres hjemmeside

Fra det nationale Hjortelaug havde der været udsendt anmodning om indlæg/ indstillinger til fremtidig forvaltning af Dåvildt i Danmark, dette specielt med henblik på indstilling til Vildforvaltningsrådet og fra hvilket der i år 2017 blev afgivet indstilling om jagttider i Danmark gældende fra år 2018

Efter indlæg fra flere havde HVGF afgivet en indstilling til det nationale Hjortelaug, denne kan i sin helhed læses på HVGF hjemmeside.

Konklusionen på den enstemmige indstilling var en kommende jagttid som flg:

Då, kalv og spidshjort 1. oktober til 31. januar

Dåhjort større end spidshjort; 1. oktober til 31. oktober og 16. december til 31. december.

Vedrørende forvaltningen af dåvildt under Nordfyns Hjortelaug ( NHL), det er styregruppens opfattelse at der i vores område vel er den bestand som arealet kan bære, ca. 800 dyr excl Æbelø området.

Vi må også konstatere, at der absolut ikke bliver indberette til hjemmesiden svarende til den faktiske afskydning og specielt er det Styregruppens opfattelse, at der er skudt mange mellem og store hjorte og nok i et omfang som kan blive problematisk henset til ønsket om en meget bedre aldersfordeling blandt hjortene.

Det er samtidig opfattelsen i Styregruppen, at der i de kommende år skal ske en generel større afskydning af dåer og kalve henset til bestandens faktisk størrelse og også under hensyntagen til, at der generelt er en bestand stigning på minimum 15 % af den bestående bestand.

Der var udelt forskellige statistikker over afskydninger, både over afskydninger i de enkelte Hjortelaug, i Danmark generelt samt statistikker udvisende den udvidede indberetning/ kønsfordeling mm. via Vildudbyttestatistikken

Det kunne også oplyses at der i sæsonen 2016/17 var indberettet 2.115 skudte dådyr på Fyn og i samme år afskudt 9.425 i alt i Danmark.

Jacob Palsgaard fra Åge V. Jensen Fonden havde oplyst, at der i sæsonen 2017/18 var afskudt i alt 237 dådyr på Æbelø og Langø Plantage mod 142 stk i sæsonen 2016/17. Afskydningen i 2017/18  havde en fordeling som flg:

Kalve 50 %

Dåer 42 %

Hjorte 8 %

Styregruppen havde også deltaget i det årlige fælles møde for alle fynske Hjortelaug der afholdes på Sollerup og hvor der traditionen tro blev udvekslet mange informationer.

Specielt fra dette møde kan det fremhæves, at der efter der lovmæssigt er fastsat lokal jagttid på Langeland med begrænset jagttid på hjorte da har dette medført en markant ændret fordeling i afskydningen, hjorte udgør nu 22 % af den samlede afskydning. Det var også erfaringen derfra, at der igen er tilstrækkelig med større hjorte til at alle dåer bliver beslået.

 

Pkt. 5, Kommissorium for kommende år; NHL’s kommissorium er tilgængeligt på hjemmesiden. Under dette punkt var det relevant at stille spørgsmålet om der fremover også skulle være et lokalt Hjortelaug og også henset til, at der forventes ændret lovgivning om hjortejagt.

Der var bred enighed om, at det var formålstjenligt at der fortsat var et Hjortelaug med en styregruppe og at det nuværende kommissorium var dækkende.

Der mangler medlemmer af Styregruppen, 3 af de nuværende medlemmer har ønsket at stoppe.

Der var opfordring til at specielt jagtforeningerne også fremover valgte repræsentanter til Styregruppen.

Enighed om, at den nuværende Styregruppe fortsætter, men forhåbentlig med flere nye medlemmer der dog ikke kunne vælges/ oplyses på Årsmødet.

 

Pkt. 6 Forvaltningsplan for sæson 2018/19;  AU kunne fortælle, at den af HVGF til den nationale Hjortegruppe indstillede jagttid efter det oplyste var blevet meget positivt modtaget og indstillingen var videresendt til Vildtforvaltningsrådet der igen havde videresendt den til ministeriet. Det var endda forventningen, at denne indstilling kunne blive gældende som vedtaget lov for Fyn og allerede for sæsonen 2018/19. Endelig afgørelse afhænger af om ministeren udsteder en bekendtgørelse herom.

Der var flere indlæg og drøftelser om specielt omfanget af hjortejagten i indstillingen fra HVGF, at denne var for lang/omfangsrig.

Der var flere indlæg om, at der skulle afskydes en større andel af dåer og kalve.

Det blev besluttet, at ifald der ikke lovgivningsmæssigt kom ændret jagttid for Fyn i sæsonen 2018/19 da var NHL anbefaling svarende til sidste sæson eller:

Spidshjort 1 til 7 september.

Då og kalv 1. november til 31. januar

Spidshjort og Fuldskuffel 1. til 31. december, dog maks. 1 hjort pr. mand.

 

Pkt. 6; Hjortevildgruppen Fyn; det var af Styregruppen besluttet ikke at invitere nogen fra HVGF til Årsmødet og under tidligere punkter var der refereret meget herfra.

Der blev opfordret til at deltage i HVGF Årsmøde d. 15. marts 2018 på Centrovice hvor Claus Lind Christensen fra Danmarks Jægerforbund var gæstetaler.

 

Pkt. 16; Eventuelt: Der havde været udsendt opfodring til at medbringe trofæer af skudte hjorte i sæsonen og dette havde 3 heldige jægere gjort.

Der blev taget foto af disse, er på hjemmesiden og der blev overbragt gaver til de 3 heldige, sponsoreret af Intersport.

 

 

 Klik på x for at se billede