NORDFYNS HJORTELAUG

KOMMISORIUM

For styregruppen

 

Styregruppen skal iværksætte tiltag for at opfylde Nordfyns Hjortelauget formål.

Styregruppen skal løbende indhente informationer om bestandudviklingen i hjortelaugets område.

Efter hver sæson afrapporteres til laugets årsmøde samtidig med at der begrundet indstilles til den fremtidige forvaltningsplan.

Styregruppen vælger selv sin formand og fastlægger selv forretningsorden, arbejdsmetoder og omfang.

Styregruppen er selvsupplerende. D.v.s. udtræder et medlem mellem årsmøderne, indtræder en anden repræsentant fra pågældende interessegruppe.

Styregruppen kan i sit arbejde trække på oplysninger eller specialviden uden for medlemskredsen, f.eks. vildtforvaltningen.

Styregruppen forestår information til medlemskredsen, til øvrige naturbrugere og til offentligheden.

Styregruppen forbereder og indkalder til det årlige medlemsmøde.

 

Til forsiden        Til index vedtægter