Nordfyns Hjortelaug

Årsmøde 14.03.2017 på Bogense Skole

Formand Rasmus Larsen  Fremmødte

 

Dagsorden:

1.Velkomst ved formand Rasmus Smith Larsen, til alle, samt Mads Flinterup fra Danmarks Jægerforbund

2. Valg af ordstyrer, Valgt blev Leif Thyrsted

3. Beretning

     R.S.L. startede med at fortælle, at han var tiltrådt efter årsmødet 2016, hvor Hans Kr. Nielsen selv valgte at stoppe og fortsætte som menigt medlem af styregruppen. I år valgte Hans Kr. Nielsen så at stoppe helt efter en enorm indsats siden hjortelaugets start, både lokalt og i hjortegruppen Fyn, som formand der i mange år.

Takkede Hans Kr. Nielsen for indsatsen og overrakte en vingave.

Som ny mand  for  Hans Kr. Nielsen, indtræder Carsten Andersen V. Egense fra Bogense Land og Strandjagtforening

Orienterede derefter om, at en ny mand var indtrådt i styregruppen fra Nordfyns Jagtforening, nemlig Morten Madsen, som flere gange har været stedfortræder fra denne forening.

Efter årsmødet indtræder desuden Dennis Hansen fra Hofmannsgave i styregruppen, som repræsentant for store landbrug.

Efter årsmødet sidste år på det første styregruppemøde gennemgik vi de forskellige punkter på årsmødet.

Der er givet tilladelse til afskydning af få problemdyr, uden om den besluttede jagttid.

Der blev skudt en kalv det ene sted. Det andet sted gav det desværre ingen dyr, da de primært kom om natten. Der har været meget få henvendelser på problemdyr, dog var der i sommerens løben rudel, der var gået ind i en have, og fårefold og ødelagt en indhegning.

Vi hører om landmænd, rundt omkring, der får ædt nogen af deres afgrøder.

Vi har været ude hos Otterup Jagtforening og Nordfyns Jagtforening at fortælle om styregruppens arbejde.

Der har været møde med Nordfyns Kommune, fonden Gyldensteen, Naturstyrelsen og Hjortelauget vedrørende de mange påkørsler, der specielt har været på Gyldensteensvej, men der sker også påkørsler på Søndersøvej.

Vi deltog på jagtmessen i Særslev i februar, hvor der var god stemning, og vi fik snakket md flere , både folk, der var rigtigt positive ,og nogle af dem , der havde skudt uden for de aftalte regler, men der var god stemning fra alle sider.

Den Nationale Hjortevildtgruppe har været på ekskursion på Fyn i September, hvor de var rundt  og se et par områder med dåvildt, bl. a. på Brahetrolleborg og Ravnholt med henholdsvis en ny og en gammel bestand.

Der var også oplæg fra Sydvestfyns Hjortelaug ( frivillig fredning) og Langeland (lovmæssig Fredning) og ved medlem af Hjortevildtgruppen Fyn , Anders Cederfeld, Søndergaarde .

Vi var repræsenteret med tre mand på Sollerup, ved Hjortegruppe Fyns årlige Temadag  i februar.

Der blev nævnt et generelt problem med for stor afskydning af hjorte / handyr på Fyn.

Det var kun Langeland, der havde en tilfredsstillende afskydning, hvor der er lovmæssig fredning af dåvildtet med kun en måneds jagttid på hjorte.

Det anslås, at der på Fyn er 8175 dådyr, hvor de ca. 600-700 står på Nordfyn.

Der blev i sæsonen 2015-2016 indberettet 1713 skudte dådyr, efter den udvidede indberetning blev der skudt 42% hjorte på Nordfyn, mod 22% på Langeland.

Der vil i den nærmeste fremtid blive udsendt et spørgeskema fra Hjortevildtgruppen Fyn, hvor vi skal komme med vores forslag til den fremtidige jagttid. Forslagene videresendes til den nationale hjortevildtgruppe, som så strikker et forslag sammen til vildtforvaltningsrådet, som igen indstiller deres forslag til miljøministeren, hvor fra de nye jagttider så kommer.

Der komme nye jagttider på kronvildt fra i år, her har miljøministeren ikke, som vanligt, efterkommet   vildtforvaltningsrådets indstilling, så hvordan det så kommer til at se ud med dåvildtet, må tiden vise.

Afskydning: Der er indberettet 17 spidshjorte, 6 Fuldskufler,  32 dåer og 23 kalve, der ud over har vi kendskab til ca. 40 dyr, som ikke er meldt ind, ca. 10 hundyr/kalve og ca. 30 hjorte.

Hundyr og kalve er skudt inden for den besluttede jagttid, men hjortene er desværre skudt obver hele sæsonen af ca. 20-25 personer. Ud af de ca. 1300 Jægere på Nordfyn.

Så det er jo ikke mange jægere, der har skudt uden om det vedtagne, men desværre er det de få, der ”ødelægger” det, for de mange.

Målsætningen, som står i vores forvaltningsplan er 30 % hjorte. 45 % kalve og 25% dåer, med en samlet fordeling på 50/50

Der har været afholdt flere trykjagter i området, hvilket er en god måde at få afskudt et antal dyr på.

Dog vil den mest effektive måde nok være, at sidde på anstand om morgenen og derefter trykke rundt.

Desværre er der ved disse jagter flere gange blevet nedlagt hjorte, bl. a. tr-4 spidshjorte og en hjort med knækkede stænger.

Den sidstnævnte blev skudt ved os, ( Rugaard) hvilket  er meget irriterende , for straks går snakken om , at dem fra Styregruppen bare skyder hjorte.

Det var selvfølgelig sagt på parolen, at der ikke måtte skydes andet end dåer og kalve.

skytten, som skød hjorten, var helt ude af sig selv, og havde det virkeligt dårligt med situationen. Nu ved i, hvordan det gik til, intet er hemmeligt.

Der ligger et stort arbejde for os i Styregruppen, med at fastholde den positive stemning, vedrørende den frivillige fredning, som vi har haft rigtig stor succes med. Havde de r ikke været et hjortelaug, havde vi ikke haft den dåvildtbestand, vi har i dag

 

3. Kommissorium

Fortsætter uændret

4.Indlæg ved Mads Flinterup

Arbejder med forvaltning af større dyr for Danmarks Jægerforbund

Fortalte om dåvildtets levevis og brunstpladser med videre.

Der for få handyr i den frie natur. Hjorte har større dødelighed end hundyr, blandt andet på grund af de store anstrengelser i brunstperioden.

Dåerne oplærer kalvene, derfor skyd ikke dåerne fra kalvene, selv om de klarer sig selv rent fødemæssigt.

Dåvildt færdes over ret stor områder, om end ikke så store som kronvildtet.

Men væsentligt større områder end råvildt.

Et råd, skyd flere kalve.

Spørgsmål, kn vi gøre noget ved dem, der ikke følger de førnævnte regler.

Svar, Ministeren  har lavet et forslag, som måske hjælper.

5.

Schweishundefører Nils Henrik Nielsen, Beldringe.

Ca. 10% af skudte dyr skal eftersøges, og ud fra dette er der skudt flere dyr på Nordfyn end oplyst

6.

Forvaltning for kommende år

Spidshjorte 01.07. september

Dåer og kalve 01. nov. til 31. jan.  

Spidshjorte og fuldskufler december måned, men kun en hjort pr mand.

 

7. Forslag til Hjortevildtgruppen Fyn vedrørende eventuelt særfredning

Forslag fra salen, gør som Langeland

Svar. Fyn bliver en helhed, ikke specielle fredninger i de enkelte hjortelaug,

 

8. Eventuelt

Næste årsmøde tirsdag 13, marts 2018 i Morud området

Ønskes, mere dialog med ”syndere”

Præmier for medtagne gevirer, der var kun et, så øvrige gevinster blev udloddet på indgangsbon med nr.

Præmierne var velvilligt skænket af Intersport , og Otterup Jagtforening

Ref. Frands M.Frandsen