Referat af møde i Styregruppen d. 7. februar 2017.       

 

Tilstede: Rasmus, Hans Kristian, Frans, Carsten H., Jørgen, Morten M. suppleant for Claus, Erik, Carsten A. og Allan U.

 

Pkt. 1, Siden sidst:

Styregruppen har udsendt anmodninger til kommunens jagtforeninger om et tilskud til Hjortelaugets fortsatte drift, vi har modtaget tilsagn fra nogle om et tilskud på kr. 1.000  pr. forening men vi mangler fortsat svar fra enkelte foreninger.

Der blev orienteret om den nye Kronhjorteforvaltning og ikke mindst at ministeren havde besluttet at tilsidesætte Vildforvaltningsrådets indstilling.

Af fælles trykjagter indenfor lauget område har der kun været afholdt 1 der dækkede flere lodsejere, denne afholdt i Ørritslevskov og Gudskov med omkring liggende arealer. Der deltog 24 skytter, 8 drivere, der var både morgenmad og fællesspisning efter jagten hvor der blev nedlagt 7 dyr.

Pkt. 2, Status på skudte dyr:

Der blev drøftet status på skudte og indberettede dyr for den netop afsluttede sæson og det kunne konstateres at der er en del der ikke er indberettet, nok ca. 40 dyr. Enighed om at forsøge at formå folk til at indberette idet materialet bliver benyttet i det videre arbejde, både for vores laug men ikke mindst at det regional og nationale Hjortelaug og i den fremtidige planlægning for Dåvildt forvaltning.

Det kunne også konstateres at der er forskel på de indberettede afskudte dyr fra sidste sæson sammenholdt med indberetninger fra Vildudbytte statistikken og forskellene var i begge retninger.

Pkt. 3, Fremtidige planer:

Alle deltagere havde hørt ” udmeldinger” fra jægere om utilfredshed med, at andre ikke ønskede at følge de på Årsmødet besluttede perioder for afskydning i indeværende sæson.

Omfanget af afskydninger/ jægere der ikke ønskede at følge vedtagelsen må dog betragtes som minimale hvis dette sammenholdes med, at der i kommunen er registreret 1.354 jægere.

Der var enighed om at fortsætte laugets videre arbejde henset til den succes det har været med dåvildtets store spredning og udbredelse og i den forholdsvis korte årrække lauget har bestået samt at der er overordentlig mange der fortsat støtter op om arbejdet og de fælles aftaler.

Pkt. 4 Jagtmesse,

Hjortelauget er repræsenteret med en stand på Jagtmessen i Særslev torsdag d. 23. februar. Rasmus, Erik og Frans deltager.

Pkt. 5, Årsmødet

Årsmødet 2017 afholdes Tirsdag d. 14 marts på Bogense Skole, kantinen kl. 19.00

Dagsorden til årsmødet vil blive som tidligere år og endelig planlægning skal ske.

Pkt. 6, Eventuelt.

Der afholdes årsmøde for alle fynske Hjortelaug på Sollerup d. 11. februar, Rasmus, Frans og Allan U deltager

Referent Allan U.