NORDFYNS HJORTELAUG

Stiftet 04.01.2007

Formål: Det er Nordfyns Hjortelaugs formål at sikre udviklingen af en fritstående bestand af dåvildt i Nordfyns Kommune.

Herved forstås etablering og vedligeholdelse af så stor en bestand af fritstående dåvildt, som området kan bære, dog med den forudsætning, at dåvildtbestanden ikke bliver så stor, at råvildtet trykkes af dåvildtet. Det skal sikres, at bestanden til enhver tid har en naturlig sammensætning både hvad angår kønsfordeling og aldersfordeling. Herunder fremhæves særskilt, at det skal sikres, at der sker en fornuftig afskydning, således at der i bestanden findes et fornuftigt antal store hjorte.

Dette sker gennem en frivillig forvaltningsplan, der tager hensyn til alle naturbrugeres interesser, og som sikrer alle naturbrugere mulighed for at opleve denne vildtart i naturen.

Medlemmer:  Som medlemmer kan optages lodsejere, jagtlejere, jagtforeninger og organisationer af øvrige naturbrugere samt enkeltpersoner med særlig indsigt i eller interesse for dåvildtet.

Organisation: Laugets besluttende organ er det årlige medlemsmøde, der afholdes primo marts. Der nedsættes en styregruppe efter nedenstående  retningslinier. Styregruppen varetager arbejdet mellem årsmøderne, og dens kommissorium godkendes af årsmødet.

Styregruppen består af: 

6 repræsentanter for forskellige jagtforeninger i Nordfyns Kommune. De 6 foreninger skal være placeret bredt i hele kommunen, og alle foreninger kan indstille kandidater, som så vælges/udpeges af foreningerne i fællesskab efter frit valg af metode.

1 repræsentant for større landbrug/jagtvæsener, som udpeges af disse.

1 repræsentant for større skovbrug/jagtvæsener, som disse selv udpeger.

1 repræsentant for større landbrug/skovbrug (over 100 ha), som udpeges af årsmødet.

1 repræsentant for jagtlejere.

1 repræsentant for mindre landbrug/ jægere i almindelighed, som udpeges af årsmødet.

Det forudsættes, at alle medlemmer af styregruppen er bosiddende i Nordfyns Kommune eller har jagtlige relationer til området.  

Økonomi: Der er ingen selvstændig økonomi, bæres af frivillige bidrag fra medlemmerne samt eksterne midler.

 

Tilrettet og vedtaget på årsmødet den 17  Marts 2010

 

Til indeks for vedtægter        Til forsiden