Referat af møde i Styregruppen d. 2. maj 2017.

 

Deltagere; Rasmus, Erik, Carsten H. Franz, Morten M, Allan U samt  Jacob Palsgaard Andersen Vicedirektør for Aage V. Jensen fonden.

 

Ad orientering om Æbelø samt Aage V. Jensens fondens øvrige besiddelser indenfor Hjortelaugets område:

Der har i de seneste år været en vigende dialog mellem Hjortelauget og Aage V. Jensens fonden hvorfor der havde været kontakt om et møde for drøftelser af fælles interesser. Ovennævnte Jacob P.A deltog i mødet under dette punkt og idet det var Jacob der på vegne af fonden forestår vedrørende driften og tiltag for fondens arealer.

Jacob gav en orientering om de aktuelle forhold indenfor fondens område herunder en detaljeret beskrivelse af forholdene vedrørende bestanden af dådyr. Jacob kunne fortælle at der havde været afholdt jagter på Æbelø, bl.a trykjagter da der var en overordentlig stor bestand af dåvildt, afskydningen på deres jagter udviste 38% dåer, 50 % kalve og 12 % handyr.

Jacob kunne samtidig oplyse at det var intentionen, at der også i år 2017 skulle afskydes et større antal dådyr da bestanden på øen var meget stor.

Der blev drøftet hvorfor bestanden var så stationær på øen og om bestanden ville flytte sig når der blev afholdt jagter, hvilket ikke havde været tilfældet i sidste sæson. Vi drøftede om der fra Hjortelaugets side skulle forsøges med observationer på fastlandet under jagterne samt øvrige forhold. Nærmere herom ville blive aftalt senere.

Jacob kunne samtidig oplyse, at der var opsamlet 35 stk faldvildt på øerne, mange var indsendt til undersøgelse og her var det konstateret, at årsagen var underernæring. Dette kunne naturligvis ikke accepteres fra fondens side i fremtiden.

Det blev aftalt at vi skulle mødes igen om ca. 1 år for almindelig udveksling af informationer.

 

Ad. Fællesmøde mellem de lokale Hjortelaug og det Regionale Hjortelaug; Rasmus og Allan havde deltaget i dette møde der primært var arrangeret for at fremkomme med en indstilling til kommende jagtider på dåvildt på Fyn eller i Danmark og indstilling til det nationale Hjortelaug som så derefter skulle fremkomme med en indstilling til Vildforvaltningsrådet

Det var en forudsætning, at der skulle fremkomme en enig indstilling som alle organisationer i det regionale Hjortelaug kunne tiltræde. Dette medførte en længere drøftelse og mødet blev afsluttet med en indstilling fra de deltagende om jagt på dåhjorte i oktober måned samt de sidste 2 uger af december. Jagt på då, kalv og spidshjort kunne foregå fra 1. oktober til 31. januar.

Repræsentanterne for organisationerne ville medbringe dette til deres ” bagland” inden en endelig indstilling kunne afgives.

 

Ad Forvaltningsplan; Rasmus arbejder videre på redigering heraf til næste møde.

Ad. Eventuelt: det blev drøftet udarbejdelse af brochure til uddeling mv, Erik arbejder videre med oplæg herom.

Flere jagtforeninger har bevilget tilskud til Hjortelauget, de resterende rykkes for stillingtagen.

Der overvejes kontakt til Lokalrådene og vedrørende evt fælles tiltag vedrørende trafiksikkerhed.

Næste møde er d. 19. september 2017 kl. 19.00 hos Franz