Referat af møde i Styregruppen for Nordfyns Hjortelaug d. 28-8-2019

 

Tilstede; Morten M, Allan L, Carsten H, Erik S., Carsten A, Frands F. og Allan U.

 

Evaluering af årsmøder i henholdsvis Nordfyns Hjortelaug og det Regionale Fynske Hjortelaug:

Referater fra begge møder er ” lagt på nette” fra de respektive foreninger og indholdet heraf blev drøftet.

Efter fremlæggelse af referaterne har der ikke været indlæg hertil.

På Nordfyns Hjortelaugs årsmøde havde der været en drøftelse af hvorvidt/ hvordan og om muligt etablering af kontakt mellem jægere der ønskede at sælge hjortekød og personer der ønskede at købe noget sådant.

Uagtet at det var et emne der kunne være aldeles fornuftigt for mange så blev besluttet, at noget sådant ikke var en del af Hjortelauget kommissorium og det var ikke noget som skulle etableres via Hjortelauget.

Der var modtaget et skriftligt indlæg fra en lodsejer vedrørende gener fra dåvildt, henvendelse var besvaret af Allan U. og henvendelse og besvarelse var udsendt til alle i Styregruppen.

 

Der var modtaget henvendelse fra Nordfyns kommune; Arbejdsgruppe vedrørende trafiksikkerhed, henvendelse både skriftlig og ved tlf. drøftelse med Allan U.

Henvendelsen omhandlede også anmodning om benyttelse af Hjortelaugets registreringer af påkørsler hvilket der naturligvis blev givet tilladelse til.

Udover registrerede påkørsler blev det aftalt, at Styregruppen ville udpege potentielle farlige stækninger for påkørsler, dette blev indsamlet og fremsendt til Arbejdsgruppen.

Nordfyns kommune havde sidste sæson opstartet opsætning af midlertidige/ flytbare trafikskilte på strækninger hvor der var risiko for påkørsler. Disse skilte må kun opsættes i kortere perioder og skal derefter nedtages/ flyttes. Dette ville blive fortsat og til brug herfor blev der oplyst om potentielle farlige strækninger.

 

 

Hjortelauget afstod fra deltagelse / flytning af disse skilte da arbejdet hermed ville blive større end muligt for Styregruppen

 

Carsten H arbejder videre med ” produktion” af vores egne ” refleksskilte” og når der er tilstrækkelig hertil, vil disse kunne udlånes til personer der vil opsætte og efterfølgende nedtage igen.

Er der nogen der gerne vil ” låne ” nogle sådanne, kan henvendelse rettes til Allan U eller Carsten H.

 

Der havde i den forgangene periode været en del avisartikler om dåvildt på Æbelø, evt ophævelse af fredning på øerne mv. Allan U var interviewet af Fyns Stiftstidende.

Det blev besluttet at Nordfyns Hjortelaug IKKE er en del af denne problematik og Lauget vil heller ikke blive ” hørt” ved den kommende behandling heraf.

 

Allan U havde modtaget henvendelse fra Jacob fra Åge V. Jensen Fonden og vedrørende et ideoplæg om evt ” fælles jagt” på dåvildt på Æbelø og arealer på fastlandet og til afholdelse i januar 2020.

Det blev besluttet at et sådant arrangement ikke skulle afvikles i regi af Nordfyns Hjortelaug men oplægget ville blive viderebragt til de 3 Jagtforeninger hvis medlemmer måtte have arealer indenfor området på fastlandet.

Det blev derfor besluttet at afholde et møde mellem repræsentanter for Hjortelauget og Jagtforeningerne.

 

Som tidligere omtalt har der fra bl.a. Danmarks Jægerforbund været indsendt ansøgning om tildeling af forskningsmidler fra Jagtegnsfonden og til forskning i bl.a. dåvildts vandringer. Nordfyn kunne / var en del af de arealer der kunne indgå i en sådan forskning.

Der var meddelt afslag på den indsendte ansøgning men der arbejdes videre med ny ansøgning hertil.

 

Referent

Allan U.