Vigtige regler vedrørende jagt på dåvildt.1) Der må ikke drives jagt på hjortevildt fra kunstigt skjul, hverken hus, hytte, jordhul, eller platform der er hævet mere end 50 cm over det omgivende terræn.

2) Dog må der drives jagt med riflede våben på hjortevildt og ræv fra platform på en permanent opstillet konstruktion (skydetårn) eller fra sæde på en ikke permanent opstillet transportabel stige (skydestige).

3) Skydetårnet eller skydestigen skal være anbragt mindst 130 m fra anden ejendom, medmindre andet skriftligt er aftalt med ejeren af den anden ejendom.

4) Skydetårnet skal være anbragt i en skov på mindst 0,5 ha enten i en bevoksning eller i et indre eller ydre skovbryn således at konstruktionen ikke virker skæmmende i landskabet.

5) Skydestigen skal være anbragt i en bevoksning, f.eks. skov, et indre eller ydre skovbryn, en remise, et læhegn eller lignende bevoksninger, bestående af træer eller buske af mindst samme højde som stigen, således at skydestigen ikke virker skæmmende i landskabet, og skydestigen skal være stillet op til et træ eller en busk.

Jagt i nærheden af indhegninger

1) På en ejendom, hvor der i medfør aflov om hold af dyr <
http://dj-lw.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=lov20040432>, holdes hjortedyr i indhegninger, herunder indhegninger, der i medfør af ovennævnte lovs§ 19 <http://dj-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hashparam=p19&schultzlink=lov19930269#p19>er undtaget helt eller delvis fra lovens bestemmelser, må vildtlevende individer af de arter, der opdrættes på ejendommen, ikke jages i indhegningen eller inden for en afstand af 300 m fra indhegningen.

2) På en ejendom, hvor der tidligere har været holdt hjortedyr i indhegninger som nævnt i§ 4 <
http://dj-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=bek20140270-full#p4>, og hvor indhegningen eller væsentlige dele heraf fortsat findes, må hjortedyr ikke jages i indhegningen.

Øvrig lovgivning samt den fulde lovtekst kan findes på:
http://dj-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=bek20140270-full
eller
www.jaegerforbundet.dk