Referat

Nordfyns Hjortelaug årsmøde 2019

Sted:                   OOJF klublokaler Horsebækvej 22, 5450 Otterup

Tidspunkt:        torsdag 14/3 2019 Kl 19:00  

Deltager:         

                                                                                      

 

Traktement:    Madhold

Deltager: 42

Agenda:

·         Jagthorns fanfare

·         Velkommen

·         Praktiske ting

a.       Lodtrækning

b.       Der er lidt smagsprøver, der er tilberedt af et lille madhold, Børge, Kaj og Kjeld

c.       Medlemsbeviser, sat til salg, skulle meget gerne give et lille overskud til køb af advarsel trekant.

·         Valg af dirigent

a.       Leif Thyrsted valgt

b.       Oplæsning af dagsordenen, den blev godkendt.

·         Orientering fra formanden

a.       Sidste år blev der drøftet lokaljagttider, dette blev ændret af lovbekendtgørelse om regional jagttid for Fyn der har været i 2018/19 og det bliver den samme i 2019/20, så måske ikke længere.

b.       Dåvildtbestanden, de tal der er tilgængelige stammer fra jægernes vildtudbytte indberetninger mm, erfaringsmæssigt er der i en bestand en tilvækst af ca. 30% pr. år, før afskydning og andet udtag, under NFH er bestanden nok ca. 1200,1300 eller 1400 dyr, det er svært at tælle, dette er minus Æbelø, hvor der står ca. 250. På Fyn er der ca. 11000 dyr inkl. øerne. Vi er bekendt med at ikke alle indberetter. For NHL er der indberettet følgende afskydning det sidste år, 40dåer, 44 kalve, 22 spidshjorte, 3 stanghjorte, 3 halvskufler og 27 fuld skufler

c.       Det er styregruppens opfattelse, at der har været en stor opbakning fra jægerne til at indberette på hjemmesiden, og Styregruppen vil arbejde for, at dette fortsætter da tallene er og vil blive vigtige i den videre forvaltning af dåvildtet.

d.       På Æbelø er der skudt 231 Dyr, de har ikke helt knækket kurven, det er svært, men det har ikke været muligt for dem at skyde mere.

e.       Afskydning af Hjorte i forhold den samlede afskydning, det viser sig at vi på skyder 36-38% på Nordfyn, denne afskydningsprocent er ca. tilsvarende både regional og nationalt. Vores forholdsvise høje afskydning af Dåhjorte er næsten ens med Kronhjorte afskydningen.

f.        Styregruppen håber at få vendt skuden, så vi kan få skudt flere hundyr. Nu hvor bestanden er på et niveau hvor den skal være. Det skal dog bemærkes at bestanden breder sig geografisk, fra vores område nu også til Næsby Hoved Broby og Blommenslyst, for 2 år siden var det usandsynlig at se Dåvildt i Odense kommune.

g.      Hvis vi kigger på antallet af Dåvildt på Nordfyn, tillægger denne en tilvækst på 30% til og trækker det fra der er skudt ja så har vi en tilvækst på 150 dyr og det er for mange, det skal vi have gjort noget ved. Den kommende forvaltning sker fremover alene via de regionale Hjortevildtgrupper der     refererer til den Nationale Hjortevildtgruppe som igen refererer til Vildtforvaltningsrådet. Udover dette system har vi fået en ”Jagtminister” som for første gang har udstedet bekendtgørelser der ikke er overensstemmende med anbefalinger fra Vildforvaltningsrådet.

h.     Der kommer nu obligatorisk udvidet vildtudbytte indberetning for hjortevildt som naturligvis også vil medvirke til de kommende års beslutninger om forvaltning af dåvildt. Fra Fyn skal der senest d. 1. juli indsendes oplæg og redegørelse til kommende forvaltning af dåvildtet.

I.    Råvildt og teori omkring det, Mads Flinterup fra Danmarks Jægerforbund har nu fået arbejdet omkring dåvildtlagt under sig. For tiden holder har foredrag omkring Dåvildt/Råvildt, konflikter mellem dem mv. Hans foredrag baserer sig på svenske undersøgelser og det der bl.a. kan udtages er,      at der er konkurrence mellem disse 2 arter for fødevalg hvor dåvildt har et bredere fødevalg og hvor råvildt er mere selektiv. Desuden indtager 1 stk dåvildt en fødemængde svarende til 2 stk råvildt. Der er dog flere elementer i undersøgelsen som gør at den ikke er direkte sammenlignelig med danske forhold.  Under dette kom det også frem, at for afskydning af Råvildt på Fyn udgør bukke ca. 65%hvilket jo er i strid med alle anbefalinger.

                    j.    Der er ideoplæg til drøftelse mellem Mads Flinterup, Jacob Andersen fra Åge V. Jensen Fonden og NHJ om mulighed for undersøgelse af Dåvildts vandring mv, (Tracke dem) en anden ting at der er under overvejelse er en App til jægernes indberetning, den er ikke udviklet endnu.  Nordfyns Hjortelaug vil gerne være med til at deltage i sådanne undersøgelser hvis det bliver muligt.

                    k.  Året for Frigørelses korpset, de har ikke været udkaldt megt, men det skal gerne være klar.

                     l. NHL Være med på udstilling i Særslev.

                     m. Der mangler penge i kassen hvorfor vi sælger støttebeviser for kr. 100, beløbene skal bl.a investeres i nye refleks skilte som kan opsætte på trafikfarlige strækning. Spørgsmål fra tilhører: Kan vi have dem i fred, og det kan vi nokikke.

                      n. Der mangler folk til Styregruppen, denne afholder 4 møder pr. år. Jagtforeningerne samt store landbrug opfordres til at finde kandidater.

Spørgsmål til beretningen: Palle Riber oplyste at de på fastlandet ud for Æbelø kun ser Hjorte  (Nørreby) , når de kun ser hjorte så har de jo også kun mulighed for at skyde Hjorte. Allan oplyste at der efter oplysning fra Jacob fra Åge V. Jensens Fonden er oplyst at der er sat kamera op i på øerne og der er taget billeder af vandringer af store flokke fra Øerne og tilbage igen, med både dåer og hjorte.

Kurt Jensen, nævner at på Jerstrup er der enkelt Då der sætter kalv og de bliver der.

Kaj , Dåerne kommer i land for at spise og går tilbage igen.

Trine: De bliver i samme område, og hvorfor der er behov for mere regulering af de store bestande for der bliver ikke skudt nok i det område hvor hun bor. Hun kunne tænke sig et sted man kunne henvende for at  få skudt bestanden ned, men det er både Dåvildt og Råvildt. Der er behov for at der bliver skudt mere.

Henning Christoffersen, der står ca. 100 Æbelø holme og de kan ses hele tiden. Det er svært at drive rundt med de dovne dyr.

Brian Hansen, kommentar til Trine; han hjælper gerne med til at skyde for at holde bestanden nede men det er svært at komme af med kødet.

Palle opfordrer til at jagttiden på Hjorte flyttes så de store Hjorte ikke kun skydes i Oktober.

Allan;: Nørreby området er der snakket meget om gennem årene og der er mange opfattelser og observationer  men hvis der kommer resultater fra de undersøgelser der er i gang i området ja så får vi nok nærmere svar på dette. Der er lavet en undersøgelse der viser at dådyr kan vandre 15-20km pr. nat. Måske bliver vi også klogere hvis der kommer noget ud af ønsket om undersøgelse af vandring og hvor Danmarks Jægerforbund deltager.

Spørgsmål vedrørende bestanden på Æbelø mm og antal,; det er Jacob fra Åge V. Jensen Fondens  tal og forsamlingen må mene hvad i vil,

Indlæg om afskydning af Dåhjorte i brunstperioden, en brunst hjort har ikke dårligt kød, det er en gammel, skrøne. Allan har spurgt flere skytter, herom..

Trine kommenterer, forslår at beboer der er plaget af dådyr, er med i styregruppen og med 800 sidste år og 1200 i år plus tilvækst på 150(Brutto)

Bente Andersen: Forslår at der er en hjemmeside hvor det er muligt at aftage kød, hvis der overskud. Det skal være muligt at hjemmesiden bliver en ”Blog”, hvor de kan skrive ind hvis der er et sted hvor der er problemer.

Frans Frandsen: Er imod at der skydes hjorte i brunstperioden.

Bestøv: Hvor mange står der i Gerskov. Trine fortæller at der står 3 flokke af 25 Dåer.

Kaj: Der skal passes på hvis der sælges kød, så skal der dyrlæges kontrolleres, det blev afvist, der må gerne sælges.

Melby: Støtter Palle, der er kun Hjorte i det område.

Jens Eklund: I Kirkendrup er der kun Dåer.

Henning Christoffersen: Søger en invitation fra Åge V, for at få skudt lidt hjorte på Æbelø.

 

j.         Pause

a.       Traktement af grillet Dåvildt kød

b.       Salg af medlemsbeviser

k.       Åbne spørgsmål

Erik Sørensen fortalte at det var kød fra en brunst hjort, der var tilberedt.

 

 

Carsten Andersen: Refleks skilte omkring Gyldensten. For 3 år siden, CA har været med til møde på Kommuen, hvor Nordfyns kommune gik med på ideen, om  at få lavet særlige skilte, til de steder hvor der er stor passage af dåvildt og råvildt. Det er nu lykkedes . Og det er kun Nordfyns Kommune der har de skilte, så hvis de findes andre steder, ja så er det tyveri.

 

Rabatterne bliver slået 4 gange om året, så der er kun 2 dyr der bliver slået.

Jens Erik Bruun: Figurerer det nogen steder hvor mange der er kørt ned, AU nej det kommer aldrig frem udover hvis det indberettes eller oplyses på anden måde.

Brian Hansen: Er det muligt at spørge kommune omkring nedstøbning af skiltene, så de ikke bliver stjålet. AU svarede, at vi kan prøve at spørge kommunen.

Kaj Johansen: Nedkørt dyr, hvem er ejermanden, hvis Falck afhenter et dyr, bliver det bragt til DAKA. Kaj nævner at hvis han er ude for et påkørt dyr, tager han det med hjem. 

Kristian Rasmussen nævner at det er ulovligt hittegods at tage et dyr med hjem.

AU meddeler: at Switch hunde manden ikke må fortælle hvad han oplever.

Brian Hansen: Melder at han fra Switch hunde manden, at vi skal skyde et stykke dåvildt lidt højere, da det er meget skudstærkt.

l.         Valg af nye medlemmer til styregruppen

Der opfordres til at jagtforeningen og større ejendomme kommer med en repræsentant.

m.     Evt.

a.       Opfordres til at vi kommer en dåvildt aften

b.       Kaj Johansen, lægger op til at hører omkring hvad de spiser.

 

n.       Næste årsmøde møde:

a.       10 marts 2020